Bezoekers van deze website, verklaren zich akkoord met de bepalingen van het onderstaand wettelijk bericht.

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Zero & One met vestiging te 9620 Zottegem, Zonnelaan 41 en over haar activiteiten. Alhoewel Zero & One zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Zero & One niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

Zero & One kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

Niets in deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.

Het copyright van deze site behoort tot Zero & One maar de website is gratis toegankelijk voor het publiek. U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze regels gesteld worden. Zero & One kan deze voorwaarden op elk moment en eenzijdig wijzigen.

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Zero & One. De teksten, logo’s, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan derden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zero & One verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Zero & One

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar alle pagina’s van de Zero & One website. De hyperlink moet automatisch geopend worden in een nieuwe browserpagina of nieuwe browsertab en het url-adres van de Zero & One website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Zero & One. U kunt uw verzoek sturen naar info@zeroandone.be

Links naar websites beheerd door derden

De Zero & One website bevat mogelijks links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Zero & One controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zero & One kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Zero & One en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Zero & One de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Aansprakelijkheid van Zero & One

De informatie op de Zero & One website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Zero & One streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch oolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Zero & One hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiele compensatie.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de site

Voor zover Zero & One naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Zero & One uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Op geen enkele wijze zullen deze gegevens door Zero & One doorgegeven worden aan andere organisaties of bedrijven, ook al werkt Zero & One hiermee samen, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft.

U heeft het recht de gegevens die Zero & One over u geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of oolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Zero & One verwijderd worden. U kunt zich daarvoor steeds wenden tot de webmaster van de Zero & One website via info@zeroandone.be

Identificatiegegevens

Zero & One, Zonnelaan 41, 9620 Zottegem, BE 0548.631.307

Copyrightinformatie

Copyright Zero & One. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.